Cestovné poistenie

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE

Základné informácie Doplňujúce informácie Cena poistenia
Účel cesty
Typ poistenia
Pokračovať »
Cestovné poistenie Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie AXA poisťovňa Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa Generali Slovensko poisťovňa Cestovné poistenie Union poisťovňa Cestovné poistenie UNIQA poisťovňa Cestovné poistenie Wüstenrot poisťovňa

Cestovné poistenie

Počas pracovnej, alebo súkromnej cesty v zahraničí vám hrozia rôzne nebezpečenstvá. Tieto sú kryté rôznymi produktami (poisteniami a pripoisteniami), ktoré sú súčasťou cestovného poistenia.


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Verejná zdravotná poisťovňa kryje zdravotné úkony jednine vo verejných zdravotných zariadeniach na Slovensku. Na základe Európskeho zdravotného preukazu Vám v zahraničí pokryje ZP úkony vo výške zodpovedajúcej cene týchto úkonov na Slovensku. V prípade, že v krajine, kde ste ošetrovaný/á je zdravotná starostlivosť drahšia, je tento rozdiel uhradený na vaše náklady. Pre tieto prípady je potrebné mať dojednané poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré bez spoluúčasti kryje všetku zdravotnú starostlivosť. Koľko stojí zdravotná starostlivosť vám objasní tento článok. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je základnou zložkou cestovného poistenia.


Pripoistenie zodpovednosti za škodu

Na cestách, ako všade inde, hrozí riziko, že spôsobíte neúmyselnú škodu cudzej osobe. Táto od vás môže škodu vymáhať a znepriemniť tak pobyt v zahraničí. Poisťovňa v tomto prípade kryje nasledujúce škody:

 • škody v prípade usmrtenia a škody na zdraví
 • škody spôsobené na majetku a ušlý zisk
 • finančné náklady na právne služby v prípade neopodstatnených nárokov

Úrazové pripoistenie

Úrazové pripoistenie je príplatková služba, ktorá sa dojednáva pri služobnej ceste, súkromnej ceste, v prípade športovej činnosti, alebo študijného pobytu. Poistná suma (alebo jej alikvótna časť) je vyplatená v prípade bežného úrazu, trvalých následkov úrazu, alebo úmrtia poisteného následkom úrazu.


Pripoistenie batožiny

Cennosti, klenoty, osobné veci (šatstvo, obuv,...), elektronické prístroje a športová výbava sú poistené v prípade pripoistenia batožiny. Škody, ktoré toto poistenie kryje môžu byť spôsobené poškodením, zničením, stratou batožiny, odcudzením, krádežou, stratou batožiny dopravcom.


Pripoistenie omeškanie batožiny

omeškanie dodania batožiny poisteného leteckým dopravcom zvyčajne o 6 hodín alebo viac od okamihu pristátia poisteného v cieľovej destinácii letu mimo územia Slovenskej republiky.


Poistenie omeškania letu

Poistenie omeškania letu sa vzťahuje na komplikácie spojené s omeškaním odletu oproti údaju letového poriadku o stanovený počet hodín. Zahŕňa úhradu výdavkov na stravu, občerstvenia a základné hygienické potreby.


Poistenie právnej pomoci

V prípade právneho konania voči klientovi, poisťovňa nahradí všetky škody súvisiace s týmto konaním. Poskytne tieto služby:

 • Zabezpečí právnu pomoc v zahraničí
 • Do dohodnutého limitu zabezpečí právne náklady
 • Zaplatí prípadnú kauciu

Poistenie storna zájazdu/cestovného lístka/letenky/ubytovania

V prípade neočakávaných udalostí, kvôli ktorým je nutné zrušiť zájazd (letenku, cestovný lístok,...), je z poistenia storna služby hradená táto ujma a to v prípade:

 • Vážneho ochorenia, alebo úrazu, kvôli ktorému nie je možné cestu podniknúť
 • Úmrtia cestujúceho
 • Úmrtia blízkej osoby cestujúceho
 • Strata cestovných dokladov
 • Povolanie na vojenské cvičenie
 • Rovnako je možné toto poistenie uplatniť v prípade predčasného návratu z horeuvedených príčin. Poisťovňa v takomto prípade preplatí nespotrebovanú časť nákladov na cestu.

Asistenčné služby v zahraničí

V prípade poistnej udalosti v zahraničí poskytuje každá poisťovňa základnú, alebo doplnkovú asistenčnú službu. Táto služba poskytuje poradenstvo a vybavuje ostatné služby súvisiace s poistením. Jej poslaním je:

 • Vybavenie lekárskeho ošetrenia a doporučenie zariadenia
 • Zabezpečí komunikáciu s príbuznými
 • Pomáha pri strate dokladov
 • Doručuje lieky
 • Zabezpečuje prevoz telesných pozostatkov
 • Zabezpečí technickú asistenciu v prípade živelných udalostí
 • Zabezpečí prevoz chorého do vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • Zabezpečuje platenie účtov v zdravotníckych zariadeniach
 • Zabezpečí tlmočnícke služby
 • Pomáha pri predčasnom návrate

Poistenie nákladov na zásah horskej služby

Finančné krytie nákladov, ktoré sú spojené s technickou časťou zásahu Horskej záchrannej služby pri vyhľadávaní osôb v horskej oblasti na území Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na prípady zablúdenia, uviaznutia v ťažkom teréne,zranenia alebo úrazu s neschopnosťou ďalšej chôdze, únavy, zosunu alebo zrútenia lavíny, zosuvu pôdy, zrútenia skál, zemín alebo smrti.

Zvyčajne zahŕňa:

 • pátranie a vyhľadanie osôb v horských oblastiach
 • vyslobodenie osôb v tiesni
 • preprava zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy)
 • preprava telesných pozostatkov do miesta odvozu telesných pozostatkov

Poistenie domáceho zvieratka

Poistenie domáceho zvieratka kryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s úrazom alebo akútnym ochorením domáceho zvieratka v zahraničí a zodpovednosť za škodu spôsobenú zvieraťom na živote, zdraví alebo majetku poškodeného.


Poistenie opustenej domácnosti počas cesty

Poskytuje poistnú ochranu domácnosti poisteného v SR počas jeho zahraničnej cesty


Poistenie asistencie k vozidlu

Vhodné ak cestujete autom. Poskytuje informačné služby, technickú pomoc, náhradné ubytovanie / náhradnú dopravu, repatriáciu vozidla, vyzdvihnutie vozidla po oprave a pod.

Produkty cestovného poistenia

Prehľad poisťovní a ich produktov cestovného poistenia, ktoré máme v ponuke.
 


Cestovné poistenie Allianz SP

Cestovné poistenie Allianz Ako jedna z mála na Slovensku ponúka Allianz Slovenská poisťovňa poistenie s neobmedzeným krytím. Znamená to, že kryje zdravotnú starostlivosť v neobmedzenej výške. Allianz je jedným z lídrov v cestovnom poistení na Slovensku. Využíva asistenčnú službu Mondial Assistance. Pre krátkodobé cesty (napr. dovolenky) do Európy môžete využiť tiež produkt s limitovaným krytím "Európa Basic", za ktorý zapltíte o niečo menej, avšak liečebné náklady máte kryté len do výšky 80 000 EUR.

Dostupné produkty:

 • Cestovné poistenie
 • Európa Basic

Viac o Allianz SP


Cestovné poistenie AXA Assistance

Cestovné poistenie AXA Assistance AXA Assistance je belgická poisťovňa so sídlom pre Československo v Prahe. Na slovenskom trhu predáva poistenie výlučne cez internet. Ponúka až tri rôzne produkty, líšiace sa najmä výškou krytia, pričom v základom balíku je zahrnutých množstvo pripoistení. Najvyšší produkt poskytuje krytie liečebných nákladov v neobmedzenej výške. Klient má v základnom balíku tiež poistené množstvo bežných rekreačných športov, za príplatok je možné pripoistiť takmer všetky typy rizikových športov. Používa vlastnú asistenčnú službu.

Dostupné produkty:

 • REFERENCE
 • KOMFORT
 • EXCELENT

Viac o AXA Assistance


Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa

 Európska cestovná poisťovňa je rakúska poisťovňa, ktorá je špecializovaná na cestovné produkty. Poskytuje preto flexibilnejšie možnosti poistenia, klienti majú možnosť zvoliť si s ponuky rôznych predpripravených balíčkov s rôznym rozsahom a výškou krytia.  Používa asistenčnú službu Europ Assistance.

Dostupné produkty - krátkodobé poistenie:

 • Poistenie liečebných nákladov PLUS
 • Cestovné poistenie PLUS
 • Komplexné cestovné poistenie
 • Komplexné cestovné poistenie PLUS

Dostupné produkty - ročné poistenie:

 • Poistenie liečebných nákladov - ročné
 • Cestovné poistenie - ročné
 • Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS

Viac o Európskej cestovnej poisťovni


Cestovné poistenie Generali Slovensko

 Generali patrí do prvej trojky medzi slovenskými poisťovňami. Spadá do medzinárodnej skupiny PPF Group, ktorá z najväčších medzinárodných finančných a investičných spoločností v strednej a východnej Európy. Na výber máte z viacerých balíkov, ktoré Vám presne vyhovujú a finančne pokryjú vaše potreby, či už ste dovolenkár, aktívny športovec alebo študent. Tiež máte možnosť špeciálnych pripoistení ako napr. pripoistenie domácnosti počas cesty, alebo si môžete pripoistiť vozidlo, ktorým cestujete na dovolenku. Pre turistiku do slovenských hôr je k dispozícii produkt poistenia do hôr, ktorý zahŕňa poistenie zásahu horskej služby.

Dostupné produkty:

 • Cestovné poistenie Klasik
 • Cestovné poistenie Plus
 • Cestovné poistenie Komfort
 • Cestovné poistenie Komplet
 • Poistenie do hôr

Viac o Generali


Cestovné poistenie Union

 Union patrí k lídrom na trhu s cestovným poistením. Pri krátkodobom cestovnom poistení poskytuje krytie 250 000 eur. Možnosť vyskladať si balíčky s pripoistením podľa vlastného želania. Okrem štandardným pripoistení umožňuje pripoistit napr. domáceho miláčika alebo domácnosť počas zahraničnej cesty, tiež umožňuje pripoistiť množstvo športových činností. Union poskytuje možnosť poistenia s územnou platnosťou SR s pripoistením zásahu horskej služby,  čo ocenia najmä klienti so záľubou pre turistiku v slovenských horách.  Využíva asistenčnú službu EuroCross Assistance.

Dostupné produkty

 • Krátkodobé cestovné poistenie

Viac o Union


Cestovné poistenie Uniqa

 Poisťovňa Uniqua existuje na trhu s poistením už od roku 1990. Najskôr pôsobila pod názvom OTČINA a.s. a bola druhou najväčšou poisťovňou na našom území. Náklady, ktoré v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia pokrýva siahajú do výšky 120 000 €. Máte možnosť vyskladať si vlastný balíček zo širokej ponuky pripoistení pripoistení alebo môžete využiť výhodné rodinné sadzby. Využíva asistenčnú službu UNIQA Assistance.

Dostupné produkty:

 • Individuálne cestovné poistenie
 • Ročné cestovné poistenie

Viac o Uniqa


Cestovné poistenie Wüstenrot

 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je dojednávané na sumu zväčša 140 000 Eur. Môžete si vyskladať vlastný balíček pripoistení. Oceniť môžete napríklad pripoistenie technickej pomoci pre vaše vozidlo počas cesty, výhodné rodinné sadzby, množstvo športov poistených v základom balíku alebo využite zvýhodnené sadzby ak cestujete len do susedných štátov SR. V ponuke je tiež poistenie záchrannej činnosti do hôr v rámci SR. Asistenčnú službu využíva Wüstenrot od spoločnosti AXA.

Dostupné produkty:

 • Cestovné poistenie

Viac o Wüstenrot

Produkty
INFORMÁCIE

Kontaktujte nás

TEL:
043 430 19 51
MOBIL:
0911 424 707
MAIL:
info@cestovnepoistenie.com

Sme Vám k dispozícii každý pracovný deň od 08:00 do 17:00
 

Užitočné články

 

Všeobecné poistné podmienky

 

Viac informácii

 

Asistenčné služby

 • Allianz (Mondial Assistance):
  +421 2 529 331 13
 • ECP (Europ Assistance):
  +20 181 782 255,
  Z Egypta: +421 2 544 177 11
 • Generali:
  0800 121 122,
  +421 2 58 57 22 66 (volania zo zahraničia)
 • Union (EuroCross Assistance):
  +420 2 963 396 44,
  +31 71 36 41 212
 • AXA (AXA Assistance):
  +421 220 664 229
 • Wüstenrot (AXA Assistance):
  +421 2 20 66 42 20
 • UNIQA (UNIQA Assistance):
  +421/2/544 11 029