Najvýhodnejšie cestovné poistenie online | Cestovnepoistenie.com

Cestovné poistenie online

2
3
4
1. osoba


Porovnanie cestovného poistenia

Nenechajte sa zmiasť omylom, že najlepšie je lacné cestovné poistenie. Porovnanie cien produktov a výber len na základe tohoto parametra, môže mať nepríjemné dôsledky v prípade, že vás zastihne poistná udalosť. Najlepšie poistenie na dovolenku je totiž také, ktoré vás chráni proti čo najväčšiemu množstvu rizík, s čo najväčším súborom pripoistení a s vysokými poistnými sumami.

Cena cestovného poistenia

Predpokladáme, že plánujete ušetriť na poistke a aj na týchto stránkach hľadáte najlacnejšie cestovné poistenie. Cena produktu sa odvíja od viacerých faktorov:

 • Počet dní na ktoré sa bude poistenie uzatvárať
 • Územná platnosť (zóna pre ktorú bude poistenie platiť)
 • Množstvo pripoistení
 • Výška poistného krytia
 • Výluky z poistenia
 • Dodatočná zľava - cestovné poistenie môže byť lacnejšie napríklad pre študentov s kartou ISIC.
 • Marketingová stratégia poisťovne

Pri tomto produkte častokrát platí, že najlacnejšie poistenie nemusí byť to s najslabším krytím. Porovnanie cien cestovného poistenia si môžete jednoducho nájsť pomocou našej kalkulačky.

Cestovné poistenie

Počas pracovnej, alebo súkromnej cesty v zahraničí vám hrozia rôzne nebezpečenstvá. Tieto sú kryté rôznymi produktami (poisteniami a pripoisteniami), ktoré sú súčasťou cestovného poistenia.


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Online cestovné poistenie umožňuje uzavrieť poistenie so základnou zložkou liečebných nákladov. Verejná zdravotná poisťovňa kryje zdravotné úkony jednine vo verejných zdravotných zariadeniach na Slovensku. Na základe Európskeho zdravotného preukazu Vám v zahraničí pokryje ZP úkony vo výške zodpovedajúcej cene týchto úkonov na Slovensku. V prípade, že v krajine, kde ste ošetrovaný/á je zdravotná starostlivosť drahšia, je tento rozdiel uhradený na vaše náklady. Pre tieto prípady je potrebné mať dojednané poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré bez spoluúčasti kryje všetku zdravotnú starostlivosť. Koľko stojí zdravotná starostlivosť vám objasní tento článok. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je základnou zložkou cestovného poistenia.


Pripoistenie zodpovednosti za škodu

Na cestách, ako všade inde, hrozí riziko, že spôsobíte neúmyselnú škodu cudzej osobe. Táto od vás môže škodu vymáhať a znepriemniť tak pobyt v zahraničí. Poisťovňa v tomto prípade kryje nasledujúce škody:

 • škody v prípade usmrtenia a škody na zdraví
 • škody spôsobené na majetku a ušlý zisk
 • finančné náklady na právne služby v prípade neopodstatnených nárokov

Úrazové pripoistenie

Úrazové pripoistenie je príplatková služba, ktorá sa dojednáva pri služobnej ceste, súkromnej ceste, v prípade športovej činnosti, alebo študijného pobytu. Poistná suma (alebo jej alikvótna časť) je vyplatená v prípade bežného úrazu, trvalých následkov úrazu, alebo úmrtia poisteného následkom úrazu.


Poistenie batožiny

Cennosti, klenoty, osobné veci (šatstvo, obuv,...), elektronické prístroje a športová výbava sú poistené v prípade pripoistenia batožiny. Škody, ktoré toto poistenie kryje môžu byť spôsobené poškodením, zničením, stratou batožiny, odcudzením, krádežou, stratou batožiny dopravcom.


Pripoistenie omeškanie batožiny

omeškanie dodania batožiny poisteného leteckým dopravcom zvyčajne o 6 hodín alebo viac od okamihu pristátia poisteného v cieľovej destinácii letu mimo územia Slovenskej republiky.


Poistenie omeškania letu

Poistenie omeškania letu sa vzťahuje na komplikácie spojené s omeškaním odletu oproti údaju letového poriadku o stanovený počet hodín. Zahŕňa úhradu výdavkov na stravu, občerstvenia a základné hygienické potreby.


Poistenie právnej pomoci

V prípade právneho konania voči klientovi, poisťovňa nahradí všetky škody súvisiace s týmto konaním. Poskytne tieto služby:

 • Zabezpečí právnu pomoc v zahraničí
 • Do dohodnutého limitu zabezpečí právne náklady
 • Zaplatí prípadnú kauciu

Poistenie storna zájazdu/cestovného lístka/letenky/ubytovania

V prípade neočakávaných udalostí, kvôli ktorým je nutné zrušiť zájazd (letenku, cestovný lístok,...), je z poistenia storna služby hradená táto ujma a to v prípade:

 • Vážneho ochorenia, alebo úrazu, kvôli ktorému nie je možné cestu podniknúť
 • Úmrtia cestujúceho
 • Úmrtia blízkej osoby cestujúceho
 • Strata cestovných dokladov
 • Povolanie na vojenské cvičenie
 • Rovnako je možné toto poistenie uplatniť v prípade predčasného návratu z horeuvedených príčin. Poisťovňa v takomto prípade preplatí nespotrebovanú časť nákladov na cestu.

Asistenčné služby v zahraničí

V prípade poistnej udalosti v zahraničí poskytuje každá poisťovňa základnú, alebo doplnkovú asistenčnú službu. Táto služba poskytuje poradenstvo a vybavuje ostatné služby súvisiace s poistením. Jej poslaním je:

 • Vybavenie lekárskeho ošetrenia a doporučenie zariadenia
 • Zabezpečí komunikáciu s príbuznými
 • Pomáha pri strate dokladov
 • Doručuje lieky
 • Zabezpečuje prevoz telesných pozostatkov
 • Zabezpečí technickú asistenciu v prípade živelných udalostí
 • Zabezpečí prevoz chorého do vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • Zabezpečuje platenie účtov v zdravotníckych zariadeniach
 • Zabezpečí tlmočnícke služby
 • Pomáha pri predčasnom návrate

Poistenie nákladov na zásah horskej služby

Finančné krytie nákladov, ktoré sú spojené s technickou časťou zásahu Horskej záchrannej služby pri vyhľadávaní osôb v horskej oblasti na území Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na prípady zablúdenia, uviaznutia v ťažkom teréne,zranenia alebo úrazu s neschopnosťou ďalšej chôdze, únavy, zosunu alebo zrútenia lavíny, zosuvu pôdy, zrútenia skál, zemín alebo smrti.

Zvyčajne zahŕňa:

 • pátranie a vyhľadanie osôb v horských oblastiach
 • vyslobodenie osôb v tiesni
 • preprava zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy)
 • preprava telesných pozostatkov do miesta odvozu telesných pozostatkov

Poistenie domáceho zvieratka

Poistenie domáceho zvieratka kryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s úrazom alebo akútnym ochorením domáceho zvieratka v zahraničí a zodpovednosť za škodu spôsobenú zvieraťom na živote, zdraví alebo majetku poškodeného.


Poistenie opustenej domácnosti počas cesty

Poskytuje poistnú ochranu domácnosti poisteného v SR počas jeho zahraničnej cesty


Poistenie asistencie k vozidlu

Vhodné ak cestujete autom. Poskytuje informačné služby, technickú pomoc (poistenie technickej pomoci), náhradné ubytovanie / náhradnú dopravu, repatriáciu vozidla, vyzdvihnutie vozidla po oprave a pod.

Články o cestovnom poistení

Najdrahšie cestovné náklady

Ľudia si myslia, že po vstupe Slovenskej republiky do EÚ už cestovné poistenie v rámci týchto...

Peter Šimko 24.06.2018


Aké doklady potrebujete na cestu do zahraničia

Blíži sa obdobie letných dovoleniek a na rodinný výlet sa treba pripraviť. Okrem dobrej nálady...

Peter Šimko 29.05.2018


Poistenie na letnú dovolenku

Nezadržateľne sa blíži hlavná letná turistická sezóna, niektorí z nás už majú dovolenku dávno...

Peter Šimko 08.05.2018


Ďalšie články

Informácie na cesty

Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska

V Bratislave sa dnes (18. apríla 2019) z iniciatívy slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke uskutočnilo...

MZV SR 18.04.2019


Scholarship for the Summer School of Slovak Language and Culture “Studia Academica Slovaca 2019“

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme ponúka možnosť získania štipendia na 55. ročník Letnej školy...

MZV SR 17.04.2019


Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

V utorok, 16. apríla 2019 sa v priestoroch šanghajskej galérie ARTE situovanej v prestížnej historickej štvrti Bund...

MZV SR 18.04.2019


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii